Jesteś tutaj

Informacje o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

25.09.2019

Skan dokumentu zawierającego informacje o wynikach noboru na wolne stanowisko pracy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy

20.09.2019

Lista kandydatów  

Nabór na wolne stanowisko: specjalista zajmujący się sprawami płacowymi

09.09.2019

 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ  IM. JULIANA TUWIMA W STARGARDZIE OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTY zajmującego się sprawami płacowymi      1. Miejsce wykonywania pracy:  Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima          w Stargardzie.          wymiar etatu: w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 3/4 etatu.          W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób          niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.       2. Wymagania niezbędne:           - obywatelstwo polskie,           - pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,          - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,          - nieposzlakowaną opinią,          - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,          - wykształcenie wyższe magisterskie i 2 letni staż pracy lub wykształcenie średnie i 3 letni staż pracy 3. Wymagania dodatkowe:    - znajomość regulacji prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawy      o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy, Karty      Nauczyciela, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem składek oraz        zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem podatku      dochodowego od osób fizycznych,    - minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie naliczania i rozliczania      płac pracowników oświatowy,   -  znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,   -  znajomość obsługi programów: SIO, Płatnik,    - samodzielność i inicjatywa,    - umiejętność działania w sytuacjach stresowych,    - umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,    - rzetelność i terminowość. 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Prowadzenie wymaganej dokumentacji płacowej pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności: Naliczanie i rozliczenie płac na podstawie dokumentacji: nauczycielom, pracownikom zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych , pomocniczych i obsługi.  Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie dokumentacji płacowej i kadrowej uprawnionym pracownikom. Naliczanie i rozliczanie świadczeń pieniężnych  z innych funduszy, także dla byłych  pracowników  oraz umów o charakterze cywilno-prawnym  z pracownikami  i innymi zleceniobiorcami. Naliczanie wynagrodzeń i świadczeń za czas niezdolności do pracy. Sporządzanie list płac i dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  Obliczanie, pobieranie podatków i sporządzanie dokumentów do Urzędu Skarbowego.  Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu obecnym i byłym pracownikom, także dla celów  emerytalno-rentowych.  Sporządzanie sprawozdań   GUS , SIO i innych dotyczących wynagrodzeń.  Sporządzanie okresowych analiz wynagrodzeń i pochodnych – dla celów planistycznych.  Bieżące dokształcanie się w ramach aktualizacji a także zmian w przepisach dotyczących wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz sprawozdawczości.  Przestrzeganie zasady rzetelności i merytorycznej  poprawności w sporządzonych dokumentach,  które generują skutki finansowe.  Sporządzanie i wydawanie pracownikom informacji o wypłaconych wynagrodzeniach   i odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Archiwizowanie dokumentacji płacowej. 5. Wymagane dokumenty: -  CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), - list motywacyjny, - kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, - dokumenty poświadczające wykształcenie – kopie - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach - ksero, - kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość, - kserokopie świadectw pracy, - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego), - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy). - podpisana klauzula o ochronie danych osobowych. 6. Informacje dodatkowe: Wymagane dokumenty, złożone w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem,, Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty” należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie przy ul. Wita Stwosza 1a/1b w godzinach: od 7:00 do 15:00 w terminie do dnia  19 września  2019 r. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej Specjalnej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie). Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.zsspec.stargard.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wita Stwosza 1a/1b w Stargardzie. Szkoła Podstawowa Specjalna dokona weryfikacji i wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (91) 5787346. 7. Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.         Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną przez 2 lata a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty pozostałych osób wydawane będą przez 3 miesiące od zakończenia procedury naboru. Po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją   kancelaryjną. Klauzula informacyjna – nabór na wolne stanowisko pracy Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima, ul. Wita Stwosza 1a/1b, 73-110 Stargard. 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty które nam pomagają w realizacji celu z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia. 5. Dokumenty aplikacyjne Pani/Pana: - który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa; - który w procesie naboru zakwalifikował się do dalszego etapu i został umieszczony w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji, po tym terminie zostaną zniszczone. 6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a tak że prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych. 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy oraz innych szczegółowych ustaw jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 10. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Jeżeli Pani/Pan wyraża zgodę, proszę postawić w pierwszej kolumnie symbol X   Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłam/em w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.   ……………………………………… Miejscowość, data czytelny podpis    

Sprawozdanie finansowe 2018

10.05.2019

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Plan postępowań o udzielenie zamówień

27.02.2019

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

27.01.2019

Stargard, 22.01.2019 r. Nr sprawy: 1/2019 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 138o PZP pn.  świadczenie usług terapeutycznych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamawiający, informuje o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie art. 138o PZP.: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez: Zadanie 1 część 1 – ELŻBIETA BOCZAR, CENA: 60,00. Zadanie 1 część 2 – ALEKSANDRA MISIULA - KĘSEK, CENA: 60,00. Zadanie 2 część 1 – INDYW. SPECJ. PRAKTYKA LEK. ARKADIUSZ BIELENINIK, CENA: 60,00. Zadanie 3 część 1 – „RODOLIT” GAB. PSYCHOTER. I LOGOPEDII RENATA GÓRSKA, CENA: 60,00. Zadanie 3 część 2 – KARINA HRYCYNA, CENA: 60,00. Zadanie 3 część 3 – JOLANTA KIELAN,  CENA:  60,00 . Zadanie 4 część 1 – ZOFIA KUŚ, CENA:   60,00. Zadanie 5 część 1 – AGATA KUCZER, CENA:   60,00. Zadanie 5 część 2 – BARBARA OGŁOZIŃSKA, CENA:  60,00. Zadanie 5 część 3 -  UNIEWAŻNIONE ZE WZGLĘDU NA BRAK OFERTY, CENA: 0,00 Zadanie 6 część 1 – WIESŁAWA HENDZELEWSKA, CENA: 60,00. Zadanie 6 część 2 – JUSTYNA SIATKOWSKA, CENA: 60,00. Zadanie 6 część 3 – MAŁGORZATA SZWALEC, CENA: 60,00. Zadanie 7 część 1 – ANITA HARALABIDIS, CENA: 60,00. Zadanie 8 część 1 – JADWIGA JUCHNIEWICZ, CENA: 60,00. Zadanie 8 część 2 – REHABILITACJA MARTA ŁUKOWSKA, CENA: 60,00. Zadanie 9 część 1 – UNIEWAŻNIONE ZE WZGLĘDU NA BRAK OFERTY, CENA: 0,00.  

Zamówienie na świadczenie usług terapeutycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

15.01.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczy przy Szkole Podstawowej Specjalnej im. Julina Tuwima w Stargardzie ogłasza zamówienie na świadczenie usług terapeutycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Treść ogłoszenia z dokumentami.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

01.12.2017

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ IM. JULIANA TUWIMA W STARGARDZIE OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  INFORMATYKA   - szczegóły w zakładce - Komunikaty.

Aktualności szkolne.

06.09.2017

Aktualności szkolne na naszej stronie szkoły.   http://zsspec.stargard.pl/pl/aktualnosci