Jesteś tutaj

09.09.2019

 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

 IM. JULIANA TUWIMA W STARGARDZIE

OGŁASZA  NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SPECJALISTY

zajmującego się sprawami płacowymi

     1. Miejsce wykonywania pracy:  Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima

         w Stargardzie.

         wymiar etatu: w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 3/4 etatu.

         W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

         niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

      2. Wymagania niezbędne:

          - obywatelstwo polskie,

          - pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

         - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

         - nieposzlakowaną opinią,

         - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

         - wykształcenie wyższe magisterskie i 2 letni staż pracy lub wykształcenie średnie i 3 letni staż pracy

3. Wymagania dodatkowe:

   - znajomość regulacji prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawy

     o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy, Karty

     Nauczyciela, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem składek oraz  

     zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem podatku

     dochodowego od osób fizycznych,

   - minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie naliczania i rozliczania

     płac pracowników oświatowy,

  -  znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

  -  znajomość obsługi programów: SIO, Płatnik,

   - samodzielność i inicjatywa,

   - umiejętność działania w sytuacjach stresowych,

   - umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

   - rzetelność i terminowość.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie wymaganej dokumentacji płacowej pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

 • Naliczanie i rozliczenie płac na podstawie dokumentacji: nauczycielom, pracownikom zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych , pomocniczych i obsługi.
 •  Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie dokumentacji płacowej i kadrowej uprawnionym pracownikom.
 • Naliczanie i rozliczanie świadczeń pieniężnych  z innych funduszy, także dla byłych  pracowników  oraz umów o charakterze cywilno-prawnym  z pracownikami  i innymi zleceniobiorcami.
 • Naliczanie wynagrodzeń i świadczeń za czas niezdolności do pracy.
 • Sporządzanie list płac i dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 •  Obliczanie, pobieranie podatków i sporządzanie dokumentów do Urzędu Skarbowego.
 •  Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu obecnym i byłym pracownikom, także dla celów  emerytalno-rentowych.
 •  Sporządzanie sprawozdań   GUS , SIO i innych dotyczących wynagrodzeń.
 •  Sporządzanie okresowych analiz wynagrodzeń i pochodnych – dla celów planistycznych.
 •  Bieżące dokształcanie się w ramach aktualizacji a także zmian w przepisach dotyczących wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz sprawozdawczości.
 •  Przestrzeganie zasady rzetelności i merytorycznej  poprawności w sporządzonych

dokumentach,  które generują skutki finansowe.

 •  Sporządzanie i wydawanie pracownikom informacji o wypłaconych wynagrodzeniach 

 i odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 • Archiwizowanie dokumentacji płacowej.

5. Wymagane dokumenty:

-  CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- dokumenty poświadczające wykształcenie – kopie

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach - ksero,

- kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- kserokopie świadectw pracy,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

- podpisana klauzula o ochronie danych osobowych.

6. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty, złożone w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem,, Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty” należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie przy ul. Wita Stwosza 1a/1b w godzinach: od 7:00 do 15:00 w terminie do dnia  19 września  2019 r. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej Specjalnej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

www.zsspec.stargard.pl/bip

oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wita Stwosza 1a/1b w Stargardzie.

Szkoła Podstawowa Specjalna dokona weryfikacji i wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (91) 5787346.

7. Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.        

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną przez 2 lata a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

Dokumenty pozostałych osób wydawane będą przez 3 miesiące od zakończenia

procedury naboru. Po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją   kancelaryjną.

Klauzula informacyjna – nabór na wolne stanowisko pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima, ul. Wita Stwosza 1a/1b, 73-110 Stargard.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty które nam pomagają w realizacji celu z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia.
5. Dokumenty aplikacyjne Pani/Pana:
- który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa;
- który w procesie naboru zakwalifikował się do dalszego etapu i został umieszczony w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji, po tym terminie zostaną zniszczone.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a tak że prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy oraz innych szczegółowych ustaw jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
10. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli Pani/Pan wyraża zgodę, proszę postawić w pierwszej kolumnie symbol X

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłam/em w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego
dokumentach.

 

………………………………………

Miejscowość, data czytelny podpis