Jesteś tutaj

15.09.2014

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JULIANA TUWIMA

W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

 

OGŁASZA  NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 INSPEKTORA DS. BHP

 

     1. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima

         w Stargardzie Szczecińskim ul. Wita Stwosza 1a/1b.

     2. Termin zatrudnienia:  01.10.2014 r.

     3. Wymiar etatu:  ¼ etatu tj. 10 godzin tygodniowo

 

     4. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • nieposzlakowana opinia

 

     5. Wymagane kwalifikacje zawodowe:

 • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy

 

  6. Wymagania dodatkowe:

 • posiadać znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności z dziedziny bezpieczeństwa i higieny  pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • posiadanie cech osobowości takich jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

7. Dodatkowo  punktowane:

 • staż pracy w służbie bhp,
 • dobra znajomość techniki pracy biurowej oraz obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office),
 • umiejętność pracy w zespole, jak również planowania i organizacji pracy własnej,

 

8. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na  poszczególnych stanowiskach pracy,
 • udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu warunków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń  o takie choroby, a  także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przypisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i podstawowych z zakresu BHP.

 

9. Wymagane dokumenty:

 • życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość ( do wyboru: dowód osobisty, paszport,  prawo jazdy),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

W formie papierowej  w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wita Stwosza 1a/1b w godzinach: od 7:00 do 15:00 z dopiskiem:

,, Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. bhp”w terminie do dnia 26 września 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Specjalnych po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: lista motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Dz. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U.  2008r.  Nr 223, poz. 1458)”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:bip.zsspec.stargard.pl

oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wita Stwosza 1a/1b w Stargardzie Szczecińskim.

Za zachowanie terminu do złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu do Zespołu Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych dokona weryfikacji i wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (91) 5787346.

10. Inne informacje:

            Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

            Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zostały zakwalifikowane  do dalszego  etapu będą przechowywane przez 2 lata a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

            Dokumenty pozostałych osób będą wydawane  przez  okres 3 miesięcy od zakończeni procedury naboru, po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone.