Jesteś tutaj

01.12.2017

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ IM. JULIANA TUWIMA W STARGARDZIE

OGŁASZA  NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 INFORMATYKA

 

  1. Miejsce wykonywania pracy:  Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie.

         wymiar etatu: w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. ½ etatu.

         W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

         niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej   

         i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 2. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowaną opinią,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe magisterskie lub wykształcenie średnie informatyczne i trzy letni staż pracy

3. Wymagania dodatkowe:

 •  znajomość zasad bezpieczeństwa informatycznego,
 •  znajomość konfiguracji urządzeń aktywnych sieci (przełączniki, routery),
 •  samodzielność i inicjatywa,
 •  umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych,
 •  umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 •  rzetelność i terminowość.

4. Warunki pracy:

 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, praca w pozycji siedzącej,
 • konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywania pracy, obciążenie wzroku.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Administrowanie lokalnymi systemami sieciowymi i wirtualizacją.
 • Opieka nad komputerami i pracowniami komputerowymi znajdującymi się w szkole.
 • Opieka nad sprzętem mobilnym (rzutniki, laptopy, ekrany, pomoc nauczycielom w instalowaniu)
 • Pomoc w opracowywaniu różnych dokumentów (dyplomy, zaproszenia, ulotki, identyfikatory, pisma, prezentacje multimedialne).
 • Pomoc merytoryczna administracji (obsługa programów, drukarek itp.)
 • Prowadzenie szkolnego serwisu internetowego WWW oraz BIP.
 • Nadzór nad szkolnym monitoringiem.
 • Zarządzanie i konfigurowanie dostępu do zewnętrznych sieci informatycznych w szczególności do sieci Internet,
 • Bieżące nadzorowanie, konserwacja i rozwijanie sieci komputerowej w szkole.
 • Zabezpieczenie sieci komputerowej oraz poszczególnych stanowisk przed ingerencją osób trzecich, treści niepożądanych oraz ochrony przed wirusami komputerowymi.
 • Wykonywanie innych czynności zgodnych z zatrudnieniem zleconych przez dyrektora szkoły.

6. Wymagane dokumenty:

 • CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie – kopie
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach - ksero,
 • kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

7. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty, złożone w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem,, Dotyczy naboru na stanowisko informatyka”należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie przy ul. Wita Stwosza 1a/1b w godzinach: od 7:00 do 15:00 w terminie do dnia  11 grudnia  2017 r. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej Specjalnej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane( liczy się data wpływu do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: lista motywacyjny, szczegółowe CV

( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Dz. 2016 r., poz. 922) oraz ustawa z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U.2016 r., poz. 902 z późniejszymi zmianami)”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

www.zsspec.stargard.pl/bip

oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wita Stwosza 1a/1b w Stargardzie.

Szkoła Podstawowa Specjalna dokona weryfikacji i wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: lista motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze mnianami)”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (91) 5787346.

8. Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną przez 2 lata a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

Dokumenty pozostałych osób wydawane będą przez 3 miesiące od zakończenia procedury naboru. Po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.