Jesteś tutaj

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Juliana Tuwima
w STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Niniejszy statut został opracowany w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
 • ( Dz. U. Nr 35, poz. 222, 2007r.)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199 poz. 2046 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228 poz. 1491, 2010).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz.U. Nr 228, poz.1489, 2010).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487, 2010)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Nr 23, poz. 133)

 

Rozdział I. Przepisy ogólne.

§1

1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima (zwany dalej „szkołą”).
2. Siedziba szkoły: 73–110 Stargard Szczeciński, ul. Wita Stwosza 1a/1b.

§2

1. Organizacja szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa Specjalna,
 2. Gimnazjum Specjalne,
 3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Zakładach Opieki Zdrowotnej,
 4. Gimnazjum Specjalne w Zakładach Opieki Zdrowotnej.

§3

1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Stargardzki.

 1. szkoła jest jednostką budżetową.

2. Nadzór nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

3. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624, z późniejszymi zmianami) i niniejszego statutu.

4. Szkoła kształci dzieci i młodzież:

1) Niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem:

a. w stopniu lekkim,

b. w stopniu umiarkowanym i znacznym,

c. w stopniu głębokim,

2) w normie intelektualnej:

a. w ramach zajęć wczesnego wspomagania,

b. w ramach grup wychowawczych,

c. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

6. Podstawą wpisu do Rejestru Uczniów w Szkole Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnym jest przyjęcie na oddział ucznia sprawnego intelektualnie, a także z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej, po wyrażeniu zgody przez rodziców i ordynatora oddziału.

7. Szkoła jest publiczna, a nauka w szkole jest bezpłatna i obowiązkowa.

 

Rozdział II. Organy szkoły i ich kompetencje.

§4

1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

2. Tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły do spraw dydaktycznych na podstawie Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, dnia poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

§5

1. Do kompetencji dyrektora szkoły należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 4. przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej,
 5. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji,
 6. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
 7. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 4. ustalania zakresu zadań dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną szkoły, Radą Rodziców oraz z Samorządem Uczniowskim.

4. W czasie nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go (w zakresie zadań ust.1 pkt. 1 i 2):

 1. w pierwszej kolejności wicedyrektor,
 2. w drugiej kolejności pedagog,

5. Z inicjatywy dyrektora w szkole powołany jest Zespół Doradczy Dyrektora, którego zadaniem jest:

 1. doradzanie dyrektorowi szkoły,
 2. wymiana informacji.

6. W skład Zespołu Doradczego Dyrektora wchodzą:

 1. dyrektor,
 2. wicedyrektor,
 3. pedagog szkoły,
 4. trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej wybieranych przez Radę.

7. Kadencja Zespołu Doradczego Dyrektora trwa 2 lata.

8. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach dotyczących organizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego w placówce oraz w sprawach związanych z zapewnienie uczniom i pracownikom bezpiecznych warunków pracy, pobytu, opieki.

 

§6

1. Do kompetencji wicedyrektora szkoły ds. dydaktycznych należy w szczególności:

  1) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności,
  2) nadzór nad:
    1.1) współpraca przy opracowywaniu arkusza organizacji szkoły, tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych oraz organizacji sprawdzianów i egzaminów dla uczniów klas VI szkoły
    1.2) opracowaniem planów dydaktycznych i ich zgodności z podstawą programową,
    1.3) opracowaniem Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniem upośledzenia,
    1.4) opracowaniem Planów Pracy Rewalidacyjnej (indywidualnych i grupowych),
    1.5) prowadzeniem dokumentacji nauczyciela-wychowawcy,
    1.6) realizacją zadań ustalonych w Planie Pracy Szkoły.

  3) współpraca przy opracowywaniu arkusza organizacji szkoły, tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych oraz organizacji sprawdzianów i egzaminów dla uczniów klas VI szkoły podstawowej i III klas gimnazjum,

  4) współpraca przy opracowywaniu Planu Nadzoru Pedagogicznego,

  5) czuwanie nad przestrzeganiem przez nauczycieli przepisów prawa i ustaleń wewnętrznych szkoły w zakresie bhp uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, zabaw, przerw, wycieczek, itp.,

  6) wyznaczanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

 

§7

1. Rada Pedagogiczna szkoły jest organem kolegialnym w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej szkoły jest dyrektor szkoły.

4. Kompetencje i obowiązki Rady Pedagogicznej wynikają z Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), i Regulaminu Rady Pedagogicznej, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

5. Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz Gimnazjum Specjalnym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej tworzą Zespół Rady Pedagogicznej Nauczycieli uczących w Szkołach w Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

6. Do zadań Zespół Rady Pedagogicznej Nauczycieli uczących w Szkołach w Zakładzie Opieki Zdrowotnej należy:

  1) opracowuje Roczny Plan Pracy,

  2) opracowuje wewnętrzny regulamin swojej działalności, w którym określa zadania i formy pracy wynikające z potrzeb i warunków placówki, a także potrzeb i warunków działających jednostek służby zdrowia,

  3) ustala zasady współpracy nauczycieli z pracownikami służby zdrowia, rodzicami i wychowankami.

 

§8

1. Rada Rodziców szkoły reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.

2. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.

3. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy, kompetencje oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

 

§9

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Najwyższym organem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego, która reprezentuje go i działa w jego imieniu.

3. Kompetencje i obowiązki Samorządu Uczniowskiego wynikają z Regulaminu Samorządu Uczniowskiego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego statutu.

 

§ 10

1. Organy szkoły zobowiązane są do współpracy, do dbania o dobry klimat szkoły, współdziałania na zasadach partnerstwa i uczestniczenia w tworzeniu właściwych warunków rozwoju uczniów.

 

§ 11

1. Dyrektor szkoły organizuje co najmniej dwa razy w roku spotkania Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców reprezentowaną przez jej Zarząd.

 

Rozdział III. Cele i zadania szkoły.

§ 12

1. Celem szkoły jest:
  1) tworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej,

  2) przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem,

  3) przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia,

2. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz właściwe relacje interpersonalne, wolne od agresji i przemocy. W przypadku stwierdzenia patologii (narkomania, alkoholizm, kradzieże, wagary, ucieczki z domu, itp.) wychowawca kontaktuje się z rodzicami, współpracuje z pielęgniarką, pedagogiem, psychologiem, inspektorem do spraw nieletnich Komendy Policji, Sądem dla Nieletnich celem jednolitego systemu oddziaływania.

3. Szkoła dba o wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów organizując dla nich zajęcia pozalekcyjne i rewalidacyjne. Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest bezpłatny.

4. Szkoła wspomaga rozwój dzieci i młodzieży organizując zajęcia wyrównawcze, różnorodne formy zajęć rewalidacyjnych.

 

§ 13

1. Cele i zasady wychowawcze szkoły zawarte są w Programie Wychowawczym Szkoły (stanowiącym załącznik nr 4), w Programie Profilaktyki Zachowań Patologicznych i Niedostosowania Społecznego (stanowiącym załącznik nr 5) oraz w Programie Adaptacyjno –
Integracyjnym (stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego statutu).

2. Szkoła zapewnia uczniom i ich rodzicom (opiekunom) opiekę pedagoga i psychologa.

3. Szkoła zapewnia uczniom i rodzicom działania wspierające w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Dyrektor Szkoły powołuje zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, których przewodniczącym jest wychowawca. Zasady pracy zespołów określa regulamin (załącznik nr 8)

5. Szkoła stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w wychowywaniu własnych dzieci.

6. Szkoła umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej, zgodnie z wolą rodziców.

7. W szkole podstawowej w klasach I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, szkoła zatrudni pomoc nauczyciela (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).

 

Rozdział IV. Organizacja szkoły.

§ 14

1. Rok szkolny podzielony jest na:

  1) I półrocze – od 01 września do końca stycznia (klasyfikacja śródroczna),

  2) II półrocze – od 01 lutego do końca roku szkolnego (klasyfikacja roczna).

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu akceptacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych - z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

4. Uczeń może pobierać naukę w oddziałach, klasach łączonych, zespołach edukacyjno–terapeutycznych, zespołach zajęć rewalidacyjno–wychowawczych w szkole lub może być nauczanym indywidualnie.

5. Wymiar godzin nauczania w szkole wynika z Ramowego Planu Nauczania dla każdego etapu edukacyjnego i stopnia upośledzenia, i jest spójny ze Szkolnym Planem Nauczania.

6. Liczbę godzin nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju regulują odrębne przepisy.

 

§ 15

1. Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział szkolny.

2. W szkole mogą być tworzone oddziały:

  1) dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

  2) dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

  3) zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

  4) zespoły zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

  5) oddział „0” dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym.

3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.

4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym oddziałem przez cały etap edukacyjny.

5. Wychowawstwo będzie przydzielane nauczycielom mającym 3 letni staż pedagogiczny (w wyjątkowych sytuacjach po 1 roku stażu).

 

§ 16

1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia w zespołach klasowych złożonych z uczniów różnych klas (klasy łączone).
2. W szkole zajęcia mogą być prowadzone w zespołach edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
3. Uczniom zakwalifikowanym do nauczania indywidualnego (na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) szkoła umożliwia realizację nauczania w miejscu zamieszkania. Zasady organizacji w/w zajęć i dokumentację przebiegu nauki określają odrębne przepisy.

 

§ 17

1. Liczebność uczniów w oddziale szkolnym wynosi:

  1) od 10 do 16 - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

  2) od 6 do 8 - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

  3) od 2 do 4 - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
      Liczebność uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, i formy pracy określają odrębne przypisy.

2. Liczba uczniów w klasach łączonych nie powinna być niższa od minimalnej normy określonej dla szkoły i większa od górnej granicy tej normy. Organ prowadzący szkołę może wyrazić zgodę na utworzenie klasy z mniejszą ilością uczniów uwzględniając mały nabór uczniów do poszczególnych klas.

3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone (udokumentowane w orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), liczbę uczniów wymienionych w ust.1, pkt 1, 2 i 3 można obniżyć o 2.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust.1, pkt 1 i 2.

5. Podczas zajęć na basenie grupy powinny liczyć nie więcej niż 15 uczniów przypadających na jednego opiekuna.

6. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 5.

7. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w formie zajęć zespołowych, ich liczebność określają odrębne przepisy. W uzasadnionych przypadkach zajęcia rewalidacyjne mogą być w formie zajęć indywidualnych.

 

§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz Gimnazjum Specjalnym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest oddział szkolny (lub zespół szkolny gdy nie ma odpowiedniej liczby uczniów pozwalającej na organizowanie oddziału szkolnego).

2. W Szkole Podstawowej Specjalnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz Gimnazjum Specjalnym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej (o ile zajdzie taka potrzeba) organizowane będą odrębne oddziały dla uczniów w normie intelektualnej oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

3. W Szkole Podstawowej Specjalnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz Gimnazjum Specjalnym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej tworzy się grupę wychowawczą lub zespół zajęć pozalekcyjnych.

4. W Szpitalu Miejskim tworzy się grupę wychowawczą dla dzieci i młodzieży, w zależności od potrzeb wynikających z liczby dzieci i młodzieży oraz czasu ich pobytu na oddziałach szpitalnych.

5. Liczba uczniów w oddziałach (klasach łączonych) w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz Gimnazjum Specjalnym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej powinna wynosić:

  1) w przypadku dzieci i młodzieży chorej leżącej od 8 do 10,

  2) w przypadku dzieci i młodzieży chorej chodzącej od 13 do 16,

  3) w przypadku dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami od 6 – 8.

 

§ 19

1. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym (godzina lekcyjna).

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, godzina zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno–wychowawczych trwa 60 minut.

3. Przerwy są 10 minutowe, jednakże z uwagi na uczniów dożywianych oraz dojeżdżających, istnieją zmiany w długości przerw:

  1) uczniowie objęci są opieką nauczyciela podczas przerw od godz. 730 (dyżur 0) do godz. 1515

  2) po piątej godzinie lekcyjnej jest tzw. „długa przerwa obiadowa”, która trwa 20 minut,

  3) przerwy po lekcjach 6, 7 i 8 są 5 minutowe.

4. Lekcje trwają od godz. 800 do 1510, natomiast zajęcia rewalidacyjne rozpoczynają się o godz. 745 i mogą trwać do godz. 1525. Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się w godz. popołudniowych.

5. W Szkole Podstawowej Specjalnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz Gimnazjum Specjalnym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej lekcje mogą być krótsze (30 minutowe), przy czym obowiązuje zasada ogólnej liczby minut nauki wynikająca z pomnożenia planowanej tygodniowej liczby lekcji przez 45 minut. Ta zasada dotyczy również uczniów zespołów dydaktyczno-terapeutycznych (dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym) oraz uczniów klas I – III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

§ 20

1. W każdym roku szkolnym przewiduje się dokonywanie w szkole podziału uczniów poszczególnych oddziałów na grupy na następujących zajęciach:

  1) język nowożytny,

  2) informatyka,

  3) wychowanie fizyczne.

2. Grupy nie mogą liczyć mniej niż 5 uczniów.

3. Na zajęciach wychowania fizycznego możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych i międzyklasowych.

 

§ 21

1. Obowiązkiem każdego ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w gimnazjum jest udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

  a) wybranie tematu projektu edukacyjnego,

  b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

  c) wykonanie zaplanowanych działań w określonym terminie,

  d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Działania o których mowa w punkcie 3 prezentuje zespół nauczycieli III etapu edukacyjnego uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

6. Szczegółowe warunki realizacji Projektu Edukacyjnego opracowane przez nauczycieli zespołu III etapu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

7. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

8. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

9. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji Projektu Edukacyjnego.

11. W przypadku o którym mowa z punkcie 9 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

§ 22

1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w klasach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, odbywa się zgodnie z zasadami zapisanymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, stanowiącym załącznik nr 7 niniejszego statutu.

2. Uczeń po ukończeniu 18 lat (któremu wygasł obowiązek nauki – art.15 ust. 1 Ustawy o Systemie Oświaty Dz. U z 2004r. nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) może być skreślony z listy uczniów decyzją dyrektora szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej:

  1) na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia,

  2) w przypadku nieregularnego uczęszczania do szkoły /nieusprawiedliwiona nieobecność w wymiarze co najmniej 50% w okresie 1 miesiąca/, po wyczerpaniu obowiązujących w szkole procedur postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

§ 23

1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoła zatrudnia pedagoga i psychologa.

2. Pedagog szkolny jest rzecznikiem praw dziecka.

3. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

  1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

  2) określenia form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

  3) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego szkoły (w stosunku do uczniów), z udziałem rodziców i nauczycieli,

  4) wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających Programu Wychowawczego szkoły,

  5) planowanie i koordynowanie zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

  6) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

4. Czas pracy pedagoga wynosi 20 godzin w tygodniu.

 

§ 24

1. Do zadań psychologa należy:

  1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

  2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencji wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

  3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

  4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunków kształcenia i zawodu,

  5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

  6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów edukacyjno – terapeutycznych i innych zespołów problemowo – zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki Zachowań Patologicznych i Niedostosowania Społecznego.

2. Czas pracy psychologa wynosi 20 godzin w tygodniu.

 

§ 25

1. Do zadań logopedy należy:

  1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie pomocy logopedycznej,

  2) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej,

  3) współpraca z rodzicami, nauczycielami, psychologiem i pedagogiem.

2. Czas pracy logopedy wynosi 20 godzin w tygodniu.

 

§ 26

1. W szkole działa biblioteka, która udostępnia książki i inne źródła informacji uczniom, nauczycielom i rodzicom uczniów oraz studentom i nauczycielom z innych szkół.

2. Nauczyciel bibliotekarz organizuje dla każdego oddziału zajęcia mające na celu nauczenie uczniów korzystania z różnych źródeł informacji z wykorzystaniem internetu.

3. Nauczyciel bibliotekarz organizuje konkursy czytelnicze, wystawy i inne imprezy, których celem jest upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie wrażliwości kulturalnej i społecznej uczniów.

4. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami uczniów w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, zdobywaniu informacji i zachęcaniu uczniów do
samokształcenia.

5. Czas pracy nauczyciela bibliotekarza wynosi 30 godzin tygodniowo.

 

§ 27

1. W szkole działa świetlica - w godzinach od 700 do 1530 , z możliwością wydłużenia czasu pracy wynikającą z odjazdu dzieci mieszkających poza Stargardem.

2. Świetlica organizuje opiekę dla dzieci i młodzieży przebywającej w niej przed rozpoczęciem, jak i po zajęciach szkolnych (ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły).

3. Liczba uczniów w grupie wychowawczej w świetlicy szkolnej wynosi od 10 do 16 osób.

4. Uczniowie w świetlicy mają zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji.

5. Do obowiązków nauczyciela-wychowawcy świetlicy szkolnej należy:

  1) planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej,

  2) czuwanie nad bezpieczeństwem wychowanków w czasie ich pobytu w świetlicy oraz w czasie wydawania obiadów w stołówce szkolnej,

  3) współpraca z rodzicami,

  4) dbałość o estetyczny wygląd świetlicy i pomoce dydaktyczne,

6. Czas pracy nauczyciela-wychowawcy świetlicy szkolnej wynosi 24 godziny tygodniowo.

 

§ 28

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożywania posiłków w stołówce szkolnej.

2. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub losowej, mogą korzystać z bezpłatnych posiłków w szkole refundowanych przez MOPS i GOPS.

 

§ 29

1. W szkole zatrudnia się:

  1) pracowników pedagogicznych:

    1.1. nauczycieli,
    1.2. pedagoga,
    1.3. psychologa,
    1.4. logopedę,
    1.5.wychowawcę świetlicy szkolnej,
    1.6. wychowawcę zajęć pozalekcyjnych,
    1.7. nauczyciela bibliotekarza.

2) pracowników administracyjnych:

    2.1. głównego księgowego,
    2.2. kierownika gospodarczego,
    2.3. pracownika ds. sekretariatu szkoły,
    2.4. pracownika ds. kadr,
    2.5. pracownika ds. płac,
    2.6. informatyka,
    2.7. specjalistę ds. bhp

  3) pracowników obsługi:

    3.1. pomoc nauczyciela,
    3.2. woźnego,
    3.3. szatniarza,
    3.4. konserwatora,
    3.5. sprzątaczki,
    3.6. robotnika kwalifikowanego.

 

Rozdział V. Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

§ 30

1. Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odpowiada Dyrektor i Rada Pedagogiczna szkoły.

2. W celu realizacji zadań dydaktycznych Rada Pedagogiczna powołuje Zespoły Rady Pedagogicznej (pracujących według opracowanych regulaminów), do których należy:

  1) wybór programów nauczania i rekomendowanie ich, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną w postaci Szkolnego Zestawu Programów Nauczania,

  2) wybór podręczników dla danych zajęć edukacyjnych,

  3) uzgadnianie sposobów realizowania wybranych programów,

  4) korelacja treści nauczania przedmiotów,

  5) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,

  6) opracowania metod diagnozowania wyników nauczania.

3. W celu realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych Rada Pedagogiczna powołuje Zespół Opiekuńczo – Wychowawczy składający się z wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego oraz wychowawców świetlicy szkolnej.

4. Zespół Opiekuńczo – Wychowawczy pracuje zgodnie z zadaniami zawartymi w Regulaminie Pracy Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego.

 

§ 31

1. Dla każdego ucznia szkoły na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania opracowuję się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

 

§ 32

1. W stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły określono zakres zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

  1) za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych odpowiadają nauczyciele prowadzący dane zajęcia,

  2) za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele pełniący w tym czasie dyżury zgodnie z opracowanym Regulaminem Dyżurów (załącznik nr 9) i Planem dyżurów,

  3) za bezpieczeństwo podczas zajęć poza terenem szkoły odpowiadają nauczyciele lub osoby, którzy sprawują opiekę nad uczniami,

  4) za bezpieczeństwo uczniów podczas imprez i uroczystości szkolnych odpowiadają nauczyciele, którzy według planu odbywają zajęcia w danej klasie,

  5) za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na transport do domu i podczas zastępstw odpowiadają nauczyciele świetlicy.

  6) zasady sprawowania opieki podczas wycieczek organizowanych przez szkoły normują przepisy o wycieczkach szkolnych (załącznik nr 11):

    6.1. za bezpieczeństwo podczas wycieczek odpowiada kierownik wycieczek i nauczyciele, którym powierzono opiekę nad uczniami,
    6.2. kierownik wycieczki krajoznawczo – turystycznej, biwaku nie może być opiekunem grupy uczniów,
    6.3. kierownik wycieczki kilkudniowej zapoznaje rodziców i uczniów z regulaminem wycieczki. Rodzice i uczniowie pisemnie zobowiązują się do przestrzegania warunków zawartych w regulaminie wycieczki.
    6.4. na zajęciach organizowanych poza szkołą (wychowanie fizyczne, koła zainteresowań, wycieczki przedmiotowe) liczba uczniów na jednego opiekuna nie może przekroczyć 15 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz 8 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

    6.5. przy wyjeździe poza Stargard dla w/w grup (15 lub 8 uczniów) każdorazowo ilość opiekunów będzie zwiększona o jedną osobę – na wniosek nauczyciela organizującego wyjazd.

2. W razie nieobecności w pracy danego nauczyciela, opiekę nad uczniami przejmuje inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, wicedyrektora lub pedagoga szkoły – zgodnie z ustalonymi zastępstwami.

3. W przypadku zaistnienia zagrożeń mogących spowodować wypadek lub przynieść szkodę zdrowiu uczniów, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrektorowi.

4. W przypadku gdy stan miejsca, w którym prowadzono zajęcia zagraża uczniom, pracownikom lub innym osobom, należy przerwać zajęcia i niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrektorowi.

 

§ 33

1. Na terenie szkoły ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, które:

  1) zrzesza nauczycieli szkoły, nauczycieli innych szkół oraz rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych,

  2) wspiera działalność szkoły w sferze dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

  3) Szkoła może przygotować i realizować przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego po uprzednim przedłożeniu i zatwierdzeniu wniosku przez organ prowadzący szkołę.

  4) Za realizacje projektu odpowiedzialny będzie Zespół Koordynacyjny projekt.

  5) Za przebieg oraz nadzór merytoryczny projektu odpowiada Dyrektor szkoły.

  6) Zasady realizacji projektu ujęte są w Szkolnych Procedurach dotyczących realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu.

2. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w oparciu o statut stowarzyszenia.

 

§ 34

1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynku szkoły oraz teren szkoły objęte są nadzorem kamer CCTV.

 

Rozdział VI. Prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 35

1. Prawa uczniów wynikają w szczególności z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu.

2. Uczniowie szkoły mają prawo do:

  1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,

  2) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,

  3) informacji o programach nauczania i obowiązujących podręcznikach,

  4) informacji o stawianych wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny oraz zasadach i kryteriach oceniania zachowania,

  5) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

  6) organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

  7) właściwego zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej,

  8) opieki wychowawczej i pobytu w szkole w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, a także ochronę i posza- nowanie jego godności.

3. Uczniowie mają obowiązek:

  1) regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych,

  2) usprawiedliwiania nieobecności w zajęciach na piśmie w ciągu 7 dni po powrocie do szkoły (w szczególnych warunkach wychowawca może usprawiedliwić nieobecność ucznia w póź- niejszym terminie). Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień od lekarza ,rodzica lub prawnego opiekuna ucznia,

  3) aktywnego uczenia się, dopełniania starań o wypełnianie wszystkich poleceń i wymagań nauczycieli,

  4) właściwego przygotowywania się do zajęć,

  5) przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, traktowania z szacunkiem wszystkich dorosłych i rówieśników,

  6) kulturalnego i życzliwego zachowania się na terenie szkoły i poza terenem szkoły,

  7) przestrzegania zasad obowiązujących w szkole,

  8) nieużywania w czasie zajęć edukacyjnych, uroczystości szkolnych telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

  9) dbania o schludny i estetyczny wygląd.

4. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów zapisane są w Regulaminie Oceniania Zachowania Uczniów będącym integralną częścią Wewnętrznego Systemu Oceniania.

 

§ 36

1. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (wraz z późniejszymi zmianami).

2. Nauczyciele mają prawo do:

  1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów,

  2) wolności głoszenia własnych poglądów zgodnie z Kodeksem Etyki Pracowników ZSS im. Juliana Tuwima w Stargardzie (załącznik nr10).

  3) wyboru programu nauczania i podręcznika (raz na etap edukacji), oraz swobody wyboru metody jego realizacji,

  4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

  5) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

3. Nauczyciele mają obowiązek:

  1) dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach, w czasie i między zajęciami oraz podczas wycieczek zgodnie z przepisami BHP, przydziałem obowiązków i niniejszym statutem,

  2) jasnego formułowania wymagań wobec uczniów,

  3) udzielania uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania,

  4) traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością,

  5) udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji,

  6) udziału w zebraniach Zespołów Rad Pedagogicznych i posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz w uroczystościach szkolnych: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej.

  7) prawidłowego organizowania przebiegu procesu dydaktycznego oraz efektywnego wykorzystania czasu lekcji i pomocy dydaktycznych,

  8) wzbogacania własnego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej, dbania o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne,

  9) prawidłowo i systematycznie prowadzić dokumentację szkolną,

  10) prowadzenia zajęć wynikających z art.42 ust.2a Karty Nauczyciela.

4. Zadaniem nauczyciela – wychowawcy klasy lub zespołu klasowego jest:

  1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia oraz przygotowanie ich do życia w rodzinie, zespole i społeczeństwie,

  2) przekazanie regulaminów, norm i zasad obowiązujących w szkole oraz wspieranie w wypełnianiu ich obowiązków,

  3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów,

  4) wspólne z uczniami planowanie i organizowanie różnych form życia zespołowego, rozwijających osobowość ucznia i integrujących zespół,

  5) ustalanie tematyki i form zajęć na godziny do dyspozycji wychowawcy,

  6) współpraca z rodzicami uczniów,

  7) rozliczanie uczniów z nieobecności na zajęciach szkolnych, dociekanie przyczyn absencji,

  8) poznawanie warunków życia uczniów i ich stanu zdrowia,

  9) prowadzenie dokumentacji uczniów.

 

§ 37

1. Rodzice mają prawo do:

  1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,

  2) dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowania ich dzieci,

  3) rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka,

  4) wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych,

  5) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez Radę Rodziców na sprawy szkoły,

  6) zapoznania się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

  7) udziału w imprezach klasowych, szkolnych, lekcjach otwartych, prelekcjach warsztatach.

2. Rodzice mają obowiązek:

  1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywania go,

  2) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania,

  3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecności dziecka na piśmie lub telefonicznie w terminie 7 dni (lub w szczególnych przypadkach w terminie późniejszym),

  4) angażować się jako partnerzy w działania szkoły,

  5) informować wychowawcę lub pedagoga o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka, w tym o aktualnym stanie zdrowia.

  6) zgłaszać się do szkoły na wezwania wychowawcy, pedagoga i dyrektora,

  7) respektować zalecenia wychowawcy, nauczycieli i pielęgniarki dotyczące procesu wychowania i opieki, szczególnie w sytuacjach gdy stan zdrowia ucznia zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie szkoły.

  8) udziału w zebraniach szkolnych i klasowych.

 

§ 38

1. W szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.

2. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

  1) ustna pochwała wychowawcy klasy,

  2) ustna pochwała dyrektora wobec wszystkich uczniów,

  3) dyplom pochwalny dla ucznia,

  4) list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia,

  5) list gratulacyjny dyrektora do rodziców ucznia,

  6) nagroda rzeczowa lub pieniężna,

3. Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają norm i zasad obowiązujących w szkole oraz uczniów łamiących zasady niniejszego statutu stosuje się następujący system kar:

  1) ustne upomnienie wychowawcy,

  2) ustne upomnienie dyrektora,

  3) zawiadomienie rodziców przez wychowawcę,

  4) nagana wychowawcy klasy,

  5) nagana dyrektora wobec wszystkich uczniów,

  6) zakaz udziału w imprezach szkolnych, reprezentowania szkoły na imprezach międzyszkolnych i udziału w wycieczkach. W przypadku wycieczki przedmiotowej - uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela świetlicy, w przypadku wycieczki całodniowej – uczeń nie

przychodzi do szkoły,

  7) prace porządkowe na rzecz szkoły,

  8) zawieszenie w prawach ucznia bez możliwości uczęszczania na zajęcia edukacyjne na okres nie dłuższy niż 7 dni.

  9) obniżenie oceny z zachowania

4. Podstawą zastosowania kary jest drastyczne naruszenie zasad współżycia społecznego:

  1) naruszenie godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły,

  2) uszkodzenie ciała innego ucznia,

  3) wulgarne i aroganckie zachowanie,

  4) niszczenie mienia szkolnego,

  5) uzasadnione skargi osób postronnych.

5. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.

6. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej krzywdy, wykonania prac porządkowych na rzecz szkoły. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.

7. Decyzję o nagradzaniu lub ukaraniu ucznia podejmuję Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego, wskazując jednocześnie formę nagrody lub kary.

8. Szkoła ma obowiązek informować rodziców (opiekunów) o karach i nagrodach.

9. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mają prawo odwołać się od kary do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od uzyskania informacji o jej zastosowaniu.

10. Dyrektor bada zasadność odwołania i odpowiada na nie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.

§ 39

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zawierającej pośrodku godło państwa.

2. Tablice i stemple wchodzące w skład szkoły mają treść:

  1) tablice:

    1.1. Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Stargardzie Szczecińskim Szkoła Podstawowa Gimnazjum

    1.2. Szkoła Podstawowa w Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz Gimnazjum w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim.

  2) stemple:

3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Stargardzie Szczecińskim pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

4. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję używanych w szkole pieczęci i stempli.

 

§ 40

1. Szkoła posiada własny sztandar, logo, hymn oraz ceremoniał szkolny.

Opis sztandaru:

awers – czerwone tło, w środku srebrny orzeł,
rewers – na zielonym tle logo szkoły oraz napis Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Stargard Szczeciński.

2. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie wybrani przez Samorząd Uczniowski.

3. Poczet sztandarowy bierze udział w:

  1) ślubowaniu uczniów klas I,

  2) pożegnaniu absolwentów,

  3) uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

§ 41

1. Gospodarka finansowa, materiałowa i dokumentacja szkoły.

  1) Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  2) Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej przez szkołę określają odrębne przepisy.

 

§ 42

1. Zmiany w statucie mogą być dokonane uchwałą Rady Pedagogicznej.

2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie może wystąpić:

  1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

  2) organy szkoły: Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

  3) Rada Pedagogiczna.

3. Propozycje zmian powinny być zgłaszane do Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po pięciu nowelizacjach w formie obwieszczenia.

 

§ 43

1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

 

§ 44

1. Uchyla się Statut Zespołu Szkół im Juliana Tuwima w Stargardzie Szczecińskim zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12.09.2012 r.

 

Wykaz załączników do Statutu Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima:

 1. Regulamin Rady Pedagogicznej,
 2. Regulamin Rady Rodziców,
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
 4. Program Wychowawczy Szkoły,
 5. Program Profilaktyki Zachowań Patologicznych i Niedostosowania Społecznego,
 6. Program Adaptacyjno – Integracyjny,
 7. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Plik statut.pdf do pobrania w formacie PDF.